စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးေလယာဥ္ စင္းလံုးငွားရမ္းျခင္း